Members List


(Please replace "_at_" with "@" when you send e-mails.)

Name Status Office Phone
+81-3-5841-****
e-mail
(_at_hep-th.phys.s.u-tokyo.ac.jp)

Yutaka Matsuo Professor 914 4180 matsuo
Takeo Moroi Professor 917 4135 moroi
Koichi Hamaguchi Associate Professor 916 7640 hama
Natsumi Nagata Assistant Professor 921 4138 natsumi
Kazunori Nakayama Assistant Professor 911 4137 kazunori
Tatsuma Nishioka Assistant Professor 920 4139 nishioka
Kazuko Filson Secretary 903 4214 fuiruson.kazuko_at_mail.u-tokyo.ac.jp
Wakutaka Nakano PD 921 4138 nakano
Daiki Ueda PD 920 4139 ueda
Kento Watanabe PD 920 4139 wkento
Yin Wen PD yinwen
Taichi Ago D3 911 4137 ago
Kento Asai D3 920 4139 asai
Koichi Harada D3 921 4138 harada
Shih-Yen Tseng D2 911 4137 shihyen
Kaigo Hirao D1 911 4137 hirao
Akimi Watanabe D1 911 4137 awatanabe
Shihwen Hor M2 920 4139 shihwen
Yoshiki Kanazawa M2 911 4137 kanazawa
Yoshitaka Okuyama M2 911 4137 okuyama
Kohki Kawabata M1 921 4138 kawabata
Atsuya Niki M1 921 4138 niki
Naoto Nishimura M1 920 4139 nishimura
Go Noshita M1 920 4139 noshita
Juntaro Wada M1 921 4138 wada
[back]